تبلیغات
حضرت مهتاب
07:49 ق.ظ
48
قنوت بی دست

معبود من


مسئله این نیست که تو را می بینیم یا نمی بینیم،

مسئله اینست  با توست که می بینیم . . .

آستیــــــن خالــــــے ات نشــــــان از مردانگــــــے ست..
با ایــــــن دو دســــــت ســــــالم،
هنوز نتــــــوانسته ام یــــــک قنــــــوت اینــــــچنینے بخــــــوانم ..دلتنگیهای من

خدایا دل مرا آنقدر صاف بگردان

تا قبل از پایین آمدن دستم دعایم مستجاب گردد . . .

.